Kuvaus: Luennot, arviot, koulutukset, selvitykset, lausunnot, ratkaisumallit jne. liittyen tutkimusosuuskunnan asiantuntijuusalueisiin ja menetelmäosaamiseen.

Asiantuntijuusalueemme:
Luontoselvitykset
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Osallistaminen
Luonto ja luonnonsuojelu, erityisesti uudet luonnonsuojeluratkaisut
Ekosysteemipalvelujen selvittäminen ja kehittäminen
Ympäristöhistoria
Muut ympäristökysymykset
Aluekehittäminen
Kiertotalous
Positiivisten mahdollisuuksien analysointi konfliktiherkistäkin kohteista ja tapauksista

Menetelmämme:

Dialogiset työpajat

  • Dialogisten työpajojen avulla voivat vastakkaistenkin näkökulmien edustajat kohdata, löytää yhteistä maaperää ja tuottaa uusia ideoita. Menetelmä sopii erityisen hyvin lukkiutuneilta vaikuttaviin konfliktitilanteisiin.

Laadullinen analyysi

  • Laadullisen eli kvalitatiivisen analyysin avulla voidaan selvittää esimerkiksi haastatteluaineistosta tai kyselyaineiston (esimerkiksi paikkatietoaineiston) avoimista vastauksista vastaajien näkemyksiä ja mielipiteitä ja tehdä niistä yhteenveto.

Tilannehaastattelut

  • Tilannehaastattelut ovat lyhyitä ja nopeita, tietyssä tilanteessa tai paikassa tehtyjä haastatteluja, joilla saadaan nopeasti monta näkemystä rajatusta aiheesta. Haastattelut analysoidaan laadullisin menetelmin.

Kävelyhaastattelut

  • Kävelyhaastatteluissa haastateltava ja haastattelija kävelevät yhdessä jonkun ennalta sovitun tai haastateltavan valitseman reitin. Menetelmällä saadaan syvempää tietoa esimerkiksi lähiympäristön merkityksestä haastateltaville.

Kokemuksellinen tieto, sen hankinta ja analyysi
Paikkatietoaineistojen laadullinen analyysi
Teemahaastattelut
Fokusryhmät
Media-analyysi

Osuuskunnan jäsenet

Hinta: Tapauskohtainen

Ota yhteyttä!
Tapaus[a]tutkimusosuuskunta.fi,
tai etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi