Kuvaus: Teemme erilaisia laadullisia aineistoja koskevaa suunnittelua, hankintaa ja analyysia, tulosten arviointia ja soveltamista käytäntöön. Meiltä voi tilata sekä räätälöityjä laadullisen tutkimuksen kokonaispaketteja että tapauskohtaisesti soviteltuja osapaketteja.

Asiantuntijuusalueemme:
Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön suunnittelu
Osallistaminen
Luonto ja luonnonsuojelu, erityisesti uudet luonnonsuojeluratkaisut
Ekosysteemipalveluiden selvittäminen ja kehittäminen
Muut ympäristökysymykset
Aluekehittäminen
Positiivisten mahdollisuuksien analysointi konfliktiherkistäkin kohteista ja tapauksista

Menetelmämme:

Laadullinen analyysi

  • Laadullisen eli kvalitatiivisen analyysin avulla voidaan selvittää esimerkiksi haastatteluaineistosta tai kyselyaineiston (esimerkiksi paikkatietoaineiston) avoimista vastauksista vastaajien näkemyksiä ja mielipiteitä ja tehdä niistä yhteenveto.

Tilannehaastattelut

  • Tilannehaastattelut ovat lyhyitä ja nopeita, tietyssä tilanteessa tai paikassa tehtyjä haastatteluja, joilla saadaan nopeasti monta näkemystä rajatusta aiheesta. Haastattelut analysoidaan laadullisin menetelmin.

Kävelyhaastattelut

  • Kävelyhaastatteluissa haastateltava ja haastattelija kävelevät yhdessä jonkun ennalta sovitun tai haastateltavan valitseman reitin. Menetelmällä saadaan syvempää tietoa esimerkiksi lähiympäristön merkityksestä haastateltaville.

Kokemuksellinen tieto, sen hankinta ja analyysi
Paikkatietoaineistojen laadullinen analyysi
Teemahaastattelut
Fokusryhmät
Media-analyysi

Osuuskunnan jäsenet

Hinta: tapauskohtainen

Ota yhteyttä!
Tapaus[a]tutkimusosuuskunta.fi,
tai etunimi.sukunimi[a]tutkimusosuuskunta.fi